Δράσεις

Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) είναι να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, ενισχύοντας την καινοτομία στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η Ελλάδα ανήκει στην περιοχή της Ανατολικής – Νοτιοανατολικής Ευρώπης (East and SouthernEast Europe – ESEE) και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κατάταξη Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard) είναι μία από τις χώρες με μέτριες επιδόσεις και σχετικά χαμηλό δυναμικό στην Καινοτομία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των Πρώτων Υλών και των συναφών μεταποιητικών τομέων.

Ωστόσο, τα σημαντικά αποθέματα σε ορυκτές Πρώτες Ύλες, τόσο από άποψη ποιότητας όσο και από άποψη ποσότητας και ποικιλίας ορυκτών και μεταλλευμάτων, αλλά και η σημαντική συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία της χώρας, που μαζί με τον αντίστοιχο μεταποιητικό τομέα φτάνει στο 3%-5% του ΑΕΠ, αποδεικνύουν τη σημασία του κλάδου για την Ελλάδα.

Γι’ αυτό, κύριος στόχος του Περιφερειακού Κέντρου Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες είναι να λειτουργήσει ως «σημείο αλληλεπίδρασης» μεταξύ της Ελληνικής Κοινότητας Πρώτων Υλών και της Κοινότητας του EIT RawMaterials, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες της Ανατολικής – Νοτιοανατολικής Ευρώπης.